POLITICA DE PRIVACITAT DE DADES DE CARACTER PERSONAL
———————————————————————————————————————————

La página de contacte requereix les seguents dades personals de l'usuari: nombre, e-mail, etc. pea poder procesar les solicituts desl usuaris, cumplint en tots else casos les condicions de seguretat i confidencialitat requerides por la legislació aplicable en cada cas.Aquestes dades están enmagatzamades en els arxius corresponents de Excelling Food and Wines S.L.. que utiliza la identificació fiscal B65452971, d'acord amb la legislació vigent.

Excelling Food and Wines S.L. garantitza la confidencialitat en el tratactament de qualsevol informació personal rebuda i implementa les mesures técniques i d'organizació necesarias per la seguretat de les dades esmentades.

L'exercici dels drets d' acces, cancelació, rectificació i oposició son els que disposa la Llei 15/99 LOPD.

Per exercitar els esmentats drets, contacti amb:

Excelling Food and Wines S.L.
   Amàlia Soler 150 2-2
   08720 Vilafranca del Penedès
   Barcelona (Spain)

indicant clarament l'asumpte: Protecció dels drets LOPD.

 

 

 

 

 


Copyright © 2010 - EXCELLING FOOD AND WINES S.L. - AVIS LEGAL